دوره 29، شماره 305 - ( 5-1397 )                   جلد 29 شماره 305 صفحات 63-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

شاخص عملکرد لجستیک و جایگاه ایران. ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر 1397; 29 (305) :63-61

URL: http://tadbir.imi.ir/article-1-3843-fa.html


چکیده:   (1013 مشاهده)
ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ (LPI ) یک ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺨـﺶ ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ یـﮏ ﮐﺸـﻮر را ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎیﺪ و از ﺳﺎل 2007 ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺻﺎﺣﺐ‌ﻧﻈﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﺪف از ﺗﺪویﻦ ایﻦ ﮔﺰارش که تحت عنوان «ارتباط برای رقابت» منتشر می‌شود، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺎری و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ آﻧﻬﺎ می‌باشد.
ایﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را در ﺷﺶ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺑﻌﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﮐﻨـﻮﻧﯽ را ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽ‌دﻫـﺪ، اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎیـﺪ. ایـﻦ ﺷـﺶ ﺣـﻮزه ﻟﺠﺴـﺘﯿﮑﯽ عبارت است از: ﮐـﺎرایﯽ ﻓﺮایﻨـﺪﻫﺎی ﺗـﺮﺧﯿﺺ ﮐـﺎﻻ، ﮐﯿﻔﯿـﺖ  زیﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﺎبه‌جایی، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻗﯿﻤـﺖ رﻗـﺎﺑﺘﯽ، ﮐﻔﺎیـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ، ﺗﻮاﻧﺎیﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ و ردیﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ بودن زﻣـﺎن ﺗﺤﻮیـﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ریﺰی ﺷﺪه یﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر.
متن کامل [PDF 264 kb]   (1 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سیاست گذاری عمومی
دریافت: 1397/5/22 | پذیرش: 1397/5/22 | انتشار: 1397/5/22

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb