دوره 29، شماره 304 - ( 4-1397 )                   جلد 29 شماره 304 صفحات 7-3 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

قهرمانیان امیررضا. بررسی ابعاد اقتصاد ورزش، صنعت ورزش چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ . ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر. 1397; 29 (304) :3-7

URL: http://tadbir.imi.ir/article-1-3857-fa.html


چکیده:   (1801 مشاهده)
ﺻﻨﻌﺖ ورزش یﮑﯽ از ﺻﻨﺎیﻊ ﻧﻮیﻦ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﯽ دﻫﻪ‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﺪی ایﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری تأثیرﮔﺬار اﺳﺖ. ﺗﻘﻮیﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از تأثیرات آن در روح و ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ایﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از روی‌آوری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻼف، از دیﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ورزش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ در موﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش یﮏ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ‌ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ورزش ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎیﺮ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ آﺧﺮیﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪیﺮیﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ریﺰی و ﻫﺪایﺖ ﻣﯽﺷﻮد. این ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺮیﻒ اﻗﺘﺼﺎد ورزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ورزش را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و نشان می‌دﻫﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﺎیﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻗﺘﺼﺎد یﮏ ﮐﺸﻮر ﻣؤثر عمل نماید.
متن کامل [PDF 142 kb]   (1 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت مالي
دریافت: 1397/5/30 | پذیرش: 1397/5/30 | انتشار: 1397/5/30

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb