:: اطلاعات ::

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML سرمقاله: چابکی و تاب آوری دو روی یک سکه

چکیده  
XML رئیس پژوهشگاه رویان تأکید کرد: چابکسازی سازمانهای بوروکرات درگرو تغییر تفکرات مدیریتی

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مدیرعامل دیجی کالا: وسوسه کنترل با روح چابکی در تضاد است

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رئیس گروه بین المللی رهشهر تأکید کرد مسئولیت اجتماعی پاشنه آشیل سازمانهای چابک

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML دکتر منوچهر نجمی: چابکی فراتر از واکنش سریع

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML چابکی سازمانی در گرو توانمندسازی نیروی انسانی
مهدی نیکبخت ، امین اله بارباز اصفهانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه و تحلیل انتقادی از ارزیابی اثربخشی آموزش: مدل ارزشیابی کرک پاتریک
علیه متاجی ، مصطفی حسن زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML چگونه سازمانهایی ساده و اثربخش بنا کنیم: شش راه عملی برای ریشه کن کردن پیچیدگی
پیام ادیب
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مشروعیت، ناسازگاری و دوگانگی سازمانی نگاهی دیگر به نقش حسابرسی داخلی
ثمین کهنسال ، شعیب رستمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و حکمرانی خوب
محمود منفرد ، علی شیرازی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازاریابی خیرخواهانه رویکردی نوین در دنیای کسب و کار امروز
علی اصغر رشید ، محمد رحیم اسفیدانی، علی حمیدی زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML آموزش مدیران با نرم افزارهای شبیه ساز
علی پیش بین ، احمدرضا اخوان صراف
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کسب و کار: حل مسائل سازمانی هفت پرسش اصلی و سه چالش کلیدی
علی نعمتی شهاب
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML گزارش: درخانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی تشریح شد جایگاه و ارزش برند شخصی

چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue