اطلاعات تماستماس با تدبیر
 
نشانی
 
تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، مرکز مطالعات بهره وری منابع انسانی، مدیریت انتشارات، ماهنامه تدبیر
مرکز تلفن: ۸۸۶۰۴۲۲۲ تلفکس: - دورنگار : ۸۸۶۰۴۳۳۵
داخلی اشتراک:۳۰۸۵ و ۳۰۴۱؛
 اشتراک آنلاین ۲۱۴۰
کدپستی: ۳۴۳۳۴-۱۴۳۷۸ صندوق پستی: تهران ۹۴۹-۱۴۳۹۵