افرادهمکاران

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول: آقای دکتر محمد علی محمدی

مدیریت انتشارات: آقای امیر امید ذکاء اسدی
سردبیر: آقای مهندس مسعود همایونفر

دبیر تحریریه: آقای علی فرقانی
مشاورین علمی: دکتر فریدون آذرهوش، دکتر بهزاد ابوالعلایی، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر کاملیا احتشامی اکبری، دکتر کامران اعتماد مقدم، دکتر مرتضی ایمانی راد، دکتر مرتضی عماد زاده، منصور مجدم، سیدجعفر مرعشی، دکتر یونس محمدی
اعضای تحریریه: علی اکبر بابایی و زهرا بدلی
مسئول فنی: سیدهادی مجاوی

مسئول اشتراک: مهسا لعلی