راهنمای اشتراکاشتراک تدبیر
راهنمای اشتراک ماهنامه تدبیرسال 1398


حق اشتراک در سال 1398، برای 12 شماره با پست سفارشی 2،400،000ریال و برای 6 شماره 1،200،000ریال است.
  • شیوه پرداخت حق اشتراک
مشترکان محترم جهت پرداخت حق اشتراک، می‏توانند به یکی از دو روش زیر عمل کنند:
 حواله وجه به حساب جاری جام شماره 21/ 73535994 بانک ملت شعبه سازمان گسترش  (قابل پرداخت در همه شعب بانک ملت) به نام سازمان مدیریت صنعتی- ماهنامه تدبیر
انتقال اینترنتی وجه به شماره شبای تدبیر IR-360-120-00000000-7353599421 (همراه با آدرس، کدپستی و ایمیل)
  • تکمیل فرم اشتراک
مشترکان می‏بایست فرم اشتراک زیر را به طور کامل تکمیل نموده و به همراه فیش بانکی به یکی از روش‏های زیر برای دفتر ماهنامه ارسال دارند:
فکس به شماره یا 22043001  با ذکر نام ماهنامه تدبیر                   ایمیل به نشانی tadbirimi.ir
  • نکات مهم
 لطفاًازدریافت فرم اشتراک توسط دفترمجله اطمینان حاصل فرمایید. (تلفن  22043005 داخلی 413)
لطفاً کپی فیش بانکی را تا زمان دریافت نخستین نسخه مجله نزد خود نگاه دارید.
  • تخفیفات
  اساتید دانشگاه (با ارسال رونوشت کارت استادی) و دانشجویان (با ارسال رونوشت هر دو طرف کارت معتبر دانشجویی) از تخفیف 20 درصدی اشتراک سالانه برخوردار خواهند شد.
مشترکان 100 نسخه به بالا در ماه، از تخفیف 15 درصدی برخوردار خواهند شد.


فرم اشتراک تدبیر                                                                                                       لینک پرداخت آنلاین حق اشتراک مجله