ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- افراد
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
مدیر مسئول:  ابوالفضل کیانی بختیاری

سردبیر:  مرتضی عمادزاده
مسئول تحریریه: زهرا بدلی
مشاورین علمی:  بهزاد ابوالعلایی، کامران اعتمادمقدم، مرتضی ایمانی راد، خدایار ابیلی، نسرین جزنی، احمد جعفرنژاد، طهمورث حسنقلی پور، بیژن خرم، مجتبی سلیمانیها، مرتضی عمادزاده،فیروزه قنات آبادی، ابوالفضل کیانی بختیاری، علی محمد گودرزی، محمدعلی محمدی، سیدجعفر مرعشی، منوچهر منطقی، غلامرضا نصیرزاده

 


 

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب