ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر- برای نویسندگان
تقسیم بندی موضوعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
موضوعات مطالب و مقالات مدیریتی به صورت زیر دسته بندی شده اند، لذا نویسندگان و پژوهشگران می توانند زیر حوزه های هر دسته را در راهنمای زیر بیابند.

سازمان و سیستم
     - معماری سازمانی                                              - طراحی و تحلیل و مهندسی سیستم ها
     - طراحی ساختار سازمانی                                    - مدیریت فرایندهای کسب و کار
     - حکمرانی سازمان                                              - بازطراحی (باز مهندسی) فرایندهای کسب و کار

استراتژی و تحول
      - توسعه استراتژی                                               - خدمات ادغام، تملک و سرمایه برداری
      - تحلیل صنعت                                                    - استراتژی واحد کسب و کار
      - استراتژی بنگاه مادر                                            - استراتژی شبکه
      - استراتژی وظیفه ای                                            - استراتژی رشد
      - توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک                               - توسعه بین المللی و جهانی سازی
      - استراتژی در شرایط عدم قطعیت و برنامه ریزی سناریو   - استراتژی بخش غیرانتفاعی و عمومی
      - کاهش استراتژیک هزینه ها                                  -  پیاده سازی استراتژی
      - برنامه ریزی عملیاتی                                           - کنترل استراتژیک
      - رهبری                                                            - مدیریت تحول (تغییر)

سیاست گذاری عمومی
      - طرح های توسعه ملی                                         - تنظیم مقررات
      - طراحی سیستم های کلان مقیاس                         - سیاست گزاری علم و تکنولوژی
      - سیاست گزاری اقتصادی                                      - آمایش سرزمین
      - الگوهای توسعه                                                 - توسعه پایدار

مدیریت مالی
      - تدوین طرح کسب و کار                                        - تدوین استراتژی های مالی
      - ارزیابی موشکافانه تجاری                                      - خدمات ارزش گذاری
      - یکپارچه سازی بعد از ادغام                                    - عرضه ی عمومی اولیه سهام
      - استراتژی شرکت در بازارهای سرمایه                        - نظام بودجه ریزی
      - بازسازی مالی، سیاست مالی و ساختار سرمایه بهینه  - بهینه سازی جریان نقدی و سود
      - مدیریت سرمایه گذاری                                          - مدیریت سبد
      - مدیریت درامدها                                                  - رویکردهای تامین مالی
      - حسابرسی مالی   

مدیریت اطلاعات
      - استراتژی فناوری اطلاعات                                      - حاکمیت فناوری اطلاعات
      - انتخاب نرم افزار                                                   - زیرساخت فناوری اطلاعات
      - تحول فناوری اطلاعات                                            - امنیت اطلاعات
      - استانداردهای فناوری اطلاعات                                 - پیاده سازی ماژول های برنامه ریزی منابع سازمان
      - مدیریت دانش

مدیریت عملیات 
      - تدوین استراتژی های عملیاتی                                 - بهبود ساخت و تولید
      - مدیریت خرید و تدارکات                                          - توسعه محصول
      - مدیریت زنجیره تامین                                             - مدیریت زنجیره ارزش سازمانی
      - مدیریت لجستیک و حمل و نقل                                - مدیریت دارایی های فیزیکی
      - برون سپاری فرایندهای کسب و کار                          - تعالی عملیات
      - کارایی جامع تجهیزات                                           - طراحی انبار
      - برنامه ریزی تولید                                                 - بالانس خط تولید
      - ارگونومی در محیط کار                                          - مدیریت موجودی
      - ارتقای بهره وری در سازمان                                   - شش سیگما و شش سیگمای ناب
      - مدیریت ناب                                                       - طراحی استاندارد و کدگذاری اقلام انبار
      - طراحی کارخانه، نحوه استقرار و چیدمان                    - زمان سنجی و ظرفیت سنجی
      - عارضه یابی عملیاتی

مدیریت کیفیت
      - تضمین کیفیت (استانداردهای ایزو)                           - مدیریت کیفیت جامع
      - کایزن                                                               - کنترل کیفیت آماری
      - تحلیل حالات و اثرات خرابی                                    - گسترش عملکرد کیفیت
      - تعالی سازمان Baldrige، EFQM، ...                          - طراحی و پیاده سازی HSE

مدیریت ریسک و بحران
      - مدیریت ریسک تجاری و کسب و کار                          - مدیریت ریسک مالی
      - ریسک اعتباری و عملیاتی                                      - مدیریت ریسک سازمانی و استراتژیک
      - مدیریت بحران

مدیریت تکنولوژی و نوآوری
      - روش های حل مساله                                          - مدیریت نوآوری
      - انتقال فناوری                                                     - نوآوری در فناوری
      - نقشه راه فناوری

مدیریت بازاریابی و فروش
      - استراتژی بازاریابی                                               - طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی
      - تنظیم استراتژی و رویکرد تبلیغات                              - استراتژی توسعه صادرات
      - بازاریابی خدمات                                                  - بازاریابی صنعتی
      - تهیه طرح بازاریابی                                                - مدیریت برند
      - قیمت گذاری                                                       - دسته بندی مشتریان
      - مدیریت رابطه با مشتری                                         - تکریم ارباب رجوع

مدیریت منابع انسانی
      - استراتژی منابع انسانی                                          - رهبری و استعدادها
      - توانمندسازی کارکنان                                             - ارزیابی عملکرد
      - مدلسازی شایستگی و مراکز ارزیابی                          - ارزشیابی مشاغل
      - جذب                                                                 - جانشین پروری
      - جبران خدمات                                                       - فرهنگ سازمانی

مدیریت پروژه
      - برنامه ریزی و کنترل پروژه                                          - مدیریت سبد پروژه ها
      - مدیریت تدارکات در پروژه ها                                       - امور حقوقی پروژه ها
      - مهندسی ارزش                                                     - استانداردهای مدیریت پروژه
      - امکان سنجی پروژه ها                                             - مدیریت ریسک پروژه

پایداری و مسئولیت پذیری اجتماعی
      - مسئولیت اجتماعی شرکت                                        - مدیریت روابط با ذینفعان
      - اندازه گیری و گزارش دهی پایداری                               - کاهش اثرات محیط زیستی
      - مدیریت سبز                                                          - کارایی و بهینه سازی انرژی


* سایر مواردی که در هیچکدام از دسته های بالا جای نمی گیرند در دسته عمومی قرار دهید
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر:
http://tadbir.imi.ir/find-1.47.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب