ابزار تولید انواع XML از مقالات


Select one issue:

2021: Volume 32 - All issues

2021: Volume 32 - Number 324

2021: Volume 32 - Number 323


2021: Volume 31 - All issues

2021: Volume 31 - Number 322

2020: Volume 31 - Number 319


2020: Volume 30 - All issues

2020: Volume 30 - Number 318

2019: Volume 30 - Number 317

2019: Volume 30 - Number 316

2019: Volume 30 - Number 315

2019: Volume 30 - Number 314


2019: Volume 29 - All issues

2019: Volume 29 - Number 313

2019: Volume 29 - Number 312

2019: Volume 29 - Number 311

2019: Volume 29 - Number 310

2018: Volume 29 - Number 309

2018: Volume 29 - Number 308

2018: Volume 29 - Number 307

2018: Volume 29 - Number 306

2018: Volume 29 - Number 305

2018: Volume 29 - Number 304

2018: Volume 29 - Number 303


2018: Volume 28 - All issues

2018: Volume 28 - Number 302

2018: Volume 28 - Number 301

2018: Volume 28 - Number 300

2017: Volume 28 - Number 299

2017: Volume 28 - Number 298

2017: Volume 28 - Number 297

2017: Volume 28 - Number 296

2017: Volume 28 - Number 295

2017: Volume 28 - Number 294


2017: Volume 27 - All issues

2017: Volume 27 - Number 293

2017: Volume 27 - Number 292

2017: Volume 27 - Number 291

2017: Volume 27 - Number 290

2016: Volume 27 - Number 289

2016: Volume 27 - Number 288

2016: Volume 27 - Number 287

2016: Volume 27 - Number 286

2016: Volume 27 - Number 285

2016: Volume 27 - Number 284


2016: Volume 26 - All issues

2016: Volume 26 - Number 283

2016: Volume 26 - Number 282

2016: Volume 26 - Number 281

2016: Volume 26 - Number 280

2016: Volume 26 - Number 280

2015: Volume 26 - Number 279

2015: Volume 26 - Number 278

2015: Volume 26 - Number 277

2015: Volume 26 - Number 276

2015: Volume 26 - Number 275

2015: Volume 26 - Number 274

2015: Volume 26 - Number 273


2015: Volume 25 - All issues

2015: Volume 25 - Number 272

2015: Volume 25 - Number 271

2015: Volume 25 - Number 270

2015: Volume 25 - Number 269

2014: Volume 25 - Number 268

2014: Volume 25 - Number 267

2014: Volume 25 - Number 266

2014: Volume 25 - Number 265

2014: Volume 25 - Number 264

2014: Volume 25 - Number 263

2014: Volume 25 - Number 262


2013: Volume 24 - All issues

2013: Volume 24 - Number 257

2013: Volume 24 - Number 256

2013: Volume 24 - Number 255

2013: Volume 24 - Number 254

2013: Volume 24 - Number 253

2013: Volume 24 - Number 252


2013: Volume 23 - All issues

2013: Volume 23 - Number 251

2013: Volume 23 - Number 250

2013: Volume 23 - Number 249

2013: Volume 23 - Number 248

2012: Volume 23 - Number 247

2012: Volume 23 - Number 246

2012: Volume 23 - Number 245

2012: Volume 23 - Number 244

2012: Volume 23 - Number 243

2012: Volume 23 - Number 242

2012: Volume 23 - Number 241

2012: Volume 23 - Number 240


2012: Volume 22 - All issues

2012: Volume 22 - Number 239

2012: Volume 22 - Number 238

2012: Volume 22 - Number 237

2012: Volume 22 - Number 236

2011: Volume 22 - Number 235

2011: Volume 22 - Number 234

2011: Volume 22 - Number 232

2011: Volume 22 - Number 230

Export BIBTEX data based on authors affiliations:
OR
OR
OR
OR


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb