:: View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره 26، شماره 277 - ( 7-1394 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML برنامه ششم و نظام نوین اداری ص. 1-3
چکیده (1776 مشاهده)      
XML گفتگو: دبیر شورای برنامه ریزی نظام اداری در برنامه ششم توسعه تشریح کرد: سیاست زدگی نظام اداری ص. 3-6
چکیده (1042 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گفتگو: رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشریح کرد: برنامه های تحول مهارت با مشارکت بخش خصوصی ص. 7-10
چکیده (959 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گفتگو: رئیس موسسه کار و تاًمین اجتماعی مطرح کرد: نبود تعامل میان تصمیم سازان کلان و بدنه کارشناسی کشور ص. 11-12
چکیده (929 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML پیشنهادی چند در باب جهت گیر یهای برنامه ششم توسعه ص. 13-15
سید مسعود همایونفر، محمد مهدی هاشمی
چکیده (1065 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML مدیریت کارکنان نسل Y ص. 17-21
ایرج سلطانی
چکیده (1692 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (9 دریافت)  
XML سکوت سازمانی چالشی نوین در سازمانهای امروزی ص. 22-29
پیمان پروری
چکیده (2522 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (33 دریافت)  
XML دیجیتال واقعاً به چه معنی است؟ ص. 30-32
زهرا بدلی
چکیده (1530 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML حکمرانی الکترونیکی در ایران ص. 33-37
جعفر محمودی، نرگس فرزانه
چکیده (1177 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (3 دریافت)  
XML بازاریابی اجتماعی رمز موفقیت شرکتها در رقابت جهانی ص. 38-42
ناصر یزدانی، یوسف مشتاقی
چکیده (1386 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (10 دریافت)  
XML ایجاد رابطه ای بهتر میان امور مالی و استراتژی ص. 43-45
پیام ادیب
چکیده (1107 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML مهندسی ممتیک دانش مهندسی ویروسهای ذهنی ص. 46-50
علی نصر اصفهانی، سمیه صالحی، مرضیه خیرمند
چکیده (1424 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML رشد فراتر از مرزهای کسب وکار کلیدی ص. 51-52
علی فرقانی
چکیده (1251 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML معرفی یک استراتژی موفق کشف بازار هدف گوشه ای ص. 53-59
علی نعمتی شهاب
چکیده (1089 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML کسب و کار: معرفی یک استراتژی موفق کشف بازار هدف گوشه ای ص. 53-55
علی نعمتی شهاب
چکیده (1090 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گزارش: در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی بیان شد فرایندهای یکپارچه و توسعه کیفیت مدیریت ص. 56-59
علی اکبر بابایی
چکیده (1031 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گزارش: خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی برگزار کرد: تکنولوژ یهای ساختارشکن ص. 60-61
چکیده (1021 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
برگشت به فهرست نسخه ها
>Export as: HTML | XML | RSS