:: View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS دوره 26، شماره 277 - ( 7-1394 ) ::
برگشت به فهرست نسخه ها
XML برنامه ششم و نظام نوین اداری ص. 1-3
چکیده (1636 مشاهده)      
XML گفتگو: دبیر شورای برنامه ریزی نظام اداری در برنامه ششم توسعه تشریح کرد: سیاست زدگی نظام اداری ص. 3-6
چکیده (965 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گفتگو: رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشریح کرد: برنامه های تحول مهارت با مشارکت بخش خصوصی ص. 7-10
چکیده (854 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گفتگو: رئیس موسسه کار و تاًمین اجتماعی مطرح کرد: نبود تعامل میان تصمیم سازان کلان و بدنه کارشناسی کشور ص. 11-12
چکیده (849 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML پیشنهادی چند در باب جهت گیر یهای برنامه ششم توسعه ص. 13-15
سید مسعود همایونفر ، محمد مهدی هاشمی
چکیده (977 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML مدیریت کارکنان نسل Y ص. 17-21
ایرج سلطانی
چکیده (1585 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (9 دریافت)  
XML سکوت سازمانی چالشی نوین در سازمانهای امروزی ص. 22-29
پیمان پروری
چکیده (2412 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (33 دریافت)  
XML دیجیتال واقعاً به چه معنی است؟ ص. 30-32
زهرا بدلی
چکیده (1424 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML حکمرانی الکترونیکی در ایران ص. 33-37
جعفر محمودی ، نرگس فرزانه
چکیده (1083 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (3 دریافت)  
XML بازاریابی اجتماعی رمز موفقیت شرکتها در رقابت جهانی ص. 38-42
ناصر یزدانی ، یوسف مشتاقی
چکیده (1275 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (8 دریافت)  
XML ایجاد رابطه ای بهتر میان امور مالی و استراتژی ص. 43-45
پیام ادیب
چکیده (1012 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML مهندسی ممتیک دانش مهندسی ویروسهای ذهنی ص. 46-50
علی نصر اصفهانی ، سمیه صالحی، مرضیه خیرمند
چکیده (1234 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML رشد فراتر از مرزهای کسب وکار کلیدی ص. 51-52
علی فرقانی
چکیده (1153 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML معرفی یک استراتژی موفق کشف بازار هدف گوشه ای ص. 53-59
علی نعمتی شهاب
چکیده (993 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML کسب و کار: معرفی یک استراتژی موفق کشف بازار هدف گوشه ای ص. 53-55
علی نعمتی شهاب
چکیده (991 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گزارش: در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی بیان شد فرایندهای یکپارچه و توسعه کیفیت مدیریت ص. 56-59
علی اکبر بابایی
چکیده (937 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
XML گزارش: خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی برگزار کرد: تکنولوژ یهای ساختارشکن ص. 60-61
چکیده (912 مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (1 دریافت)  
برگشت به فهرست نسخه ها
Export as: HTML | XML | RSS